Dodatkowe dni wolne

Dyrekcja Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Szkolnego, na podstawie §5.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), ustaliła następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

      • 02.11.2018
      • 02.01.2019
      • 10.04.2019 (egzamin gimnazjalny)
      • 11.04.2019 (egzamin gimnazjalny)
      • 12.04.2019 (egzamin gimnazjalny)
      • 02.05.2019

24.12.18 – 02.01.2019 – zimowa przerwa świąteczna

14.01.2019 – 27.01.2019 – ferie zimowe

18.04.2019 – 23.04.2019 – wiosenna przerwa świąteczna